بازي ها و سرگرمي هاي فكري


(جواب بازي ها را در پايين همين صفحه ملاحظه نماييد.)


1- در تصوير زير پنج شكل براي شما مشخص شده و شما بايد با كشف ارتباط منطقي بين اين شكل ها، شكل ششم را حدس بزنيد.

2- در تصوير يك خط مستقيم چند خانه از جدول را قطع كرده كه حاصل جمع اعداد اين خانه ها 38 است. شما بايد خطي رسم كنيد كه حاصل جمع اعداد خانه هايي كه خط از آن ها عبور مي كند بيشترين مقدار شود.

3- به نظر شما چند مربع بزرگ و كوچك مي توان رسم كرد كه هر يك از چهار گوشه آن مربع ها دقيقا" روي يكي از اين نقاط قرار داشته باشد.

4- شكلي مركب از چهار دايره را مشاهده مي كنيد. به نظر شما مي توان اين شكل را بدون بر داشتن قلم از روي كاغذ كشيد؟اين دو شرط را بدانيد كه نوك قلمتان هيچ خطي را بيش از يكبار نبايد رسم كند و همچنين از روي خطوط قبلتان هم اجازه پرش نداريد.

5- پنج سكه را در يك خط چيده ايم كه سه تاي آن ها بزرگ هستند و دو سكه ديگر كوچكترند.مسئله اين است كه بايد با كمترين جابجايي اين سكه ها را به شكل پاييني بچينيم . هر جابجايي يعني اينكه دو سكه مماس با هم را بايد با هم برداريم و به محلي كه در امتداد خط افقي باشد منتقل كنيم البته در هر جابجايي بايد يكي از اين دو سكه بزرگ و ديگري كوچك باشد ضمنا" حق چرخاندن زوج دو سكه اي را هم نداريم . يعني در هر جابجايي، سكه اي كه در سمت راست بوده بايد در سمت راست باقي بماند و سكه سمت چپ هم همينطور.

6- آيا مي توانيد فقط با جا به جا كردن دو چوب كبريت ، شكل زير را به صورتي در بياوريد كه داراي چهار مربع مساوي باشد؟

7- اعداد 1 تا 8 را درون دايره ها به گونه اي قرار بدهيد كه هيچ دو عدد متوالي در كنار هم قرار نگيرند( با يك خط به هم وصل نشوند )براي مثال ، اگر 3در دايره بالايي قرار گيرد،هيچ كدام از اعداد 2و4 نبايد در سه دايره زير آن قرار داشته باشند.

8- در تصوير هاي زير سه نما از يك مكعب نشان داده شده است كه هر وجه آن رنگي دارد . با توجه به اين سه تصوير بگوييد در نماي سوم مقابل وجهي كه به رنگ زرد است چه رنگي قرار دارد؟

9- در تصوير زير آيا مي توانيد با كشيدن سه خط مستقيم هر دو دايره را در يك بخش قرار دهيد.توجه داشته باشيد ، از محلي كه قلم را روي كاغذ قرار مي دهيدتا پايان خط كشي نبايد نوك قلم را برداريد.

10- مربع زير را با نوشتن اعداد 6 تا 25 طوري تكميل كنيد كه مجموع عدد هاي نوشته شده در هر سطر و هر قطر آن برابر 65 شود.


جواب بازي هاي شماره 1 تا 10


1- هر يك از شكل ها در حقيقت اعداد انگليسي 1 تا 5 هستند كه به صورت قرينه در كنار خود قرار گرفته اند . پس شكل ششم هم بايد قرينه عدد 6 باشد كه در كنار خود قرار گرفته است.

2- خط از خانه هاي 12و8و14و6و9و10و13 عبور كرده كه مجموع اعداد آن 72 است و بيشترين عددي است كه مي توان با اين روش به دست آورد.

3- مجموعا" 21 مربع كوچك و بزرگ.

4- روش كشيدن شكل با توجه به قانون هاي ذكر شده .

5- همانطور كه در شكل مشخص شده با چهار جا به جايي مي توان اين مسئله را حل نمود.

6- با توجه به شكل زير جواب مشخص است.

7- به شكل نگاه كنيد.

8- رنگ مقابل زرد در نماي سوم ، رنگ زرد است.

9- به شكل نگاه كنيد.

10- به جدول زير نگاه كن.

 

ادامه ي بازي ها در صفحه ي بعد»»